آموزشسیستم عامللینوکسمجازی سازی
موضوعات داغ

نحوه نصب و استفاده از داکر در CentOS 7

مقدمه نصب داکر در centos

مقاله پیش رو نصب داکر در centOS را توضیح می دهد. Docker ابزاری است که اجرای فرآیندهای برنامه را در یک کانتینر ساده و آسان می‌کند و مانند ماشین‌های مجازی هستند، فقط قابل حمل‌تر، منابع دوستانه‌تر و بیشتر به سیستم عامل میزبان وابسته هستند.

دو روش برای نصب Docker بر روی CentOS 7 وجود دارد. یک روش شامل نصب آن بر روی یک نصب موجود از سیستم عامل است. مورد دیگر شامل چرخاندن یک سرور با ابزاری به نام Docker Machine است که Docker را به طور خودکار روی آن نصب می کند.

در این آموزش، نحوه نصب و استفاده از آن را بر روی یک نصب موجود از CentOS 7 خواهید آموخت.

مرحله 1 – نحوه نصب Docker

بسته نصبی Docker موجود در مخزن رسمی CentOS 7 ممکن است آخرین نسخه نباشد. به منظور نصب داکر در centos و برای دریافت آخرین و بهترین نسخه، Docker را از مخزن رسمی Docker نصب کنید. این بخش به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید. ابتدا، بیایید پایگاه داده بسته را به روز کنیم:

sudo yum check-update

حالا این دستور را اجرا کنید. مخزن رسمی Docker را اضافه می کند، آخرین نسخه Docker را دانلود کرده و آن را نصب می کند:

curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh

پس از اتمام نصب، Daemon Docker را راه اندازی کنید:

sudo systemctl start docker

بررسی کنید که در حال اجرا است:

sudo systemctl status docker

خروجی باید مشابه موارد زیر باشد و نشان دهد که سرویس فعال و در حال اجرا است:

docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Sun 2023-03-12 17:44:04 +0330; 30min ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 6120 (dockerd)
  CGroup: /system.slice/docker.service
      └─6120 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

در نهایت، مطمئن شوید که در هر راه اندازی مجدد سرور شروع می شود:

sudo systemctl enable docker

اکنون با نصب Docker نه تنها سرویس Docker (دمون) بلکه docker ابزار خط فرمان یا کلاینت Docker را نیز در اختیار شما قرار می دهد. dockerدر ادامه این آموزش نحوه استفاده از دستور را بررسی خواهیم کرد .

مرحله 2 – اجرای دستور Docker بدون Sudo (اختیاری)

به‌طور پیش‌فرض، اجرای docker به دسترسی روت نیاز دارد – یعنی باید پیشوند دستور را با sudoاجرا نمایید. همچنین می تواند توسط یک کاربر در گروه docker اجرا شود که به طور خودکار در هنگام نصب Docker ایجاد می شود. اگر بخواهید docker دستور را بدون پیشوند با sudoیا بدون قرار گرفتن در گروه docker اجرا کنید، خروجی مانند زیر دریافت خواهید کرد:

Output
     docker: Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?.
See 'docker run --help'.

اگر می خواهید sudo هر زمان که دستور را اجرا می کنید از تایپ کردن خودداری کنید docker، نام کاربری خود را به گروه docker اضافه کنید:

sudo usermod -aG docker $(whoami)

برای فعال کردن این تغییر، باید از Droplet خارج شوید و به عنوان همان کاربر دوباره وارد شوید.

اگر می‌خواهید کاربری را به docker گروهی اضافه کنید که با آن وارد نشده‌اید، نام کاربری آن را صریحاً با استفاده از دستور زیر وارد نمایید:

sudo usermod -aG docker username

بقیه این مقاله فرض می کند که شما docker را به عنوان یک کاربر در گروه کاربر docker اجرا می کنید. اگر نمی‌خواهید، لطفاً دستورات را با sudo اجرا نمایید.

مرحله 3 – نحوه نصب داکر در centos و استفاده از دستور Docker

با نصب و کار کردن Docker، اکنون زمان آن است که با ابزار خط فرمان آشنا شوید. استفاده dockerاز ارسال زنجیره ای از گزینه ها و دستورات فرعی به دنبال آن آرگومان است. نحوه کار به این شکل است:

docker [option] [command] [arguments]

برای مشاهده تمام دستورات فرعی موجود، تایپ کنید:

docker

از Docker 23.0.1، لیست کاملی از دستورات فرعی موجود شامل موارد زیر است:

 attach  Attach to a running container
  build   Build an image from a Dockerfile
  commit  Create a new image from a container's changes
  cp    Copy files/folders between a container and the local filesystem
  create  Create a new container
  diff   Inspect changes on a container's filesystem
  events  Get real time events from the server
  exec   Run a command in a running container
  export  Export a container's filesystem as a tar archive
  history  Show the history of an image
  images  List images
  import  Import the contents from a tarball to create a filesystem image
  info   Display system-wide information
  inspect  Return low-level information on a container or image
  kill   Kill a running container
  load   Load an image from a tar archive or STDIN
  login   Log in to a Docker registry
  logout  Log out from a Docker registry
  logs   Fetch the logs of a container
  network  Manage Docker networks
  pause   Pause all processes within a container
  port   List port mappings or a specific mapping for the CONTAINER
  ps    List containers
  pull   Pull an image or a repository from a registry
  push   Push an image or a repository to a registry
  rename  Rename a container
  restart  Restart a container
  rm    Remove one or more containers
  rmi    Remove one or more images
  run    Run a command in a new container
  save   Save one or more images to a tar archive
  search  Search the Docker Hub for images
  start   Start one or more stopped containers
  stats   Display a live stream of container(s) resource usage statistics
  stop   Stop a running container
  tag    Tag an image into a repository
  top    Display the running processes of a container
  unpause  Unpause all processes within a container
  update  Update configuration of one or more containers
  version  Show the Docker version information
  volume  Manage Docker volumes
  wait   Block until a container stops, then print its exit code

برای مشاهده سوئیچ های موجود برای یک دستور خاص، تایپ کنید:

docker docker-subcommand --help

برای مشاهده اطلاعات کل سیستم:

docker info

مرحله 4 – کار با Docker Images

کانتینرهای داکر از Image های داکر اجرا می شوند. به طور پیش فرض، این تصاویر را از Docker Hub، یک رجیستری Docker که توسط Docker، شرکتی که پروژه Docker را مدیریت می کند، دریافت می کند. هرکسی می‌تواند تصاویر Docker خود را در Docker Hub بسازد و میزبانی کند، بنابراین اکثر برنامه‌ها و توزیع‌های لینوکس برای اجرای کانتینرهای Docker نیاز دارید که تصاویری دارند که در Docker Hub میزبانی می‌شوند.

برای بررسی اینکه نصب داکر در centos قابل انجام است و آیا می‌توانید به ایمیج از Docker Hub دسترسی داشته باشید و آن‌ها را دانلود کنید، تایپ کنید:

docker run hello-world

خروجی، که باید شامل موارد زیر باشد، باید نشان دهد که Docker به درستی کار می کند:

Output
     Hello from Docker.
This message shows that your installation appears to be working correctly.

با استفاده از دستور زیر فرمان می توانید ایمیج موجود در Docker Hub را جستجو کنید. به عنوان مثال، برای جستجوی ایمیج CentOS، تایپ کنید:

docker search centos

اسکریپت Docker Hub را می‌خزد و فهرستی از تمام ایمیج هایی که نام آنها با رشته جستجو مطابقت دارد را برمی‌گرداند. در این حالت خروجی مشابه این خواهد بود:

Output
     NAME              DESCRIPTION                   STARS   OFFICIAL  AUTOMATED
centos             The official build of CentOS.          2224   [OK]    
jdeathe/centos-ssh       CentOS-6 6.7 x86_64 / CentOS-7 7.2.1511 x8...  22          [OK]
jdeathe/centos-ssh-apache-php  CentOS-6 6.7 x86_64 / Apache / PHP / PHP M...  17          [OK]
million12/centos-supervisor   Base CentOS-7 with supervisord launcher, h...  11          [OK]
nimmis/java-centos       This is docker images of CentOS 7 with dif...  10          [OK]
torusware/speedus-centos    Always updated official CentOS docker imag...  8          [OK]
nickistre/centos-lamp      LAMP on centos setup              3          [OK]

در ستون OFFICIAL ، OK ایمیجی را نشان می دهد که توسط شرکت پشتیبان پروژه ساخته و پشتیبانی می شود. هنگامی که ایمیجی را که می خواهید استفاده کنید شناسایی کردید، می توانید آن را با استفاده از pull دستور فرعی در رایانه خود بارگیری کنید، مانند:

docker pull centos

پس از بارگیری یک ایمیج، می توانید با استفاده از ایمیج دانلود شده با run دستور فرعی، یک کانتینر را اجرا کنید. docker اگر هنگام اجرای دستور فرعی ایمیجی دانلود نشده باشد، سرویس گیرنده Docker ابتدا ایمیج را دانلود می کند، سپس یک کانتینر را با استفاده از آن اجرا می کند:

docker run centos

برای مشاهده ایمیج هایی که در رایانه شما دانلود شده اند، تایپ کنید:

docker images

مرحله 5 – اجرای یک Docker Container

با نصب داکر در centos کانتینری hello-world که در مرحله قبل اجرا کردید نمونه ای از کانتینری است که پس از ارسال یک پیام آزمایشی اجرا می شود و خارج می شود. با این حال، کانتینرها می توانند بسیار مفیدتر از آن باشند و می توانند تعاملی باشند. پس از همه، آنها شبیه به ماشین های مجازی هستند، فقط منابع دوستانه تر هستند.

به عنوان مثال، اجازه دهید یک کانتینر را با استفاده از آخرین ایمیج CentOS اجرا کنیم. ترکیب سوئیچ های -i و -t به شما امکان دسترسی تعاملی پوسته به کانتینر را می دهد:

docker run -it centos

خط فرمان شما باید تغییر کند تا این واقعیت را منعکس کند که اکنون در داخل کانتینر کار می کنید و باید به این شکل باشد:

     Output
     [root@59839a1b7de2 /]#

هم اکنون داخل کانتینر موردنظر هستید و می توانید دستورات را داخل آن اضافه نمایید: به عنوان مثال، اجازه دهید سرور MariaDB را در کانتینر در حال اجرا نصب کنیم. نیازی به پیشوند sudoنیست:

yum install mariadb-server

مرحله 6 – انجام تغییرات در یک کانتینر به یک ایمیج Docker

پس از نصب داکر در centos و هنگامی که یک ایمیج Docker را راه اندازی می کنید، می توانید مانند یک ماشین مجازی فایل ها را ایجاد، اصلاح و حذف کنید. تغییراتی که ایجاد می کنید فقط برای آن کانتینر اعمال می شود. شما می توانید آن را شروع و متوقف کنید، اما هنگامی که آن را با docker rm دستور از بین ببرید، تغییرات برای همیشه از بین می روند.

این بخش به شما نشان می دهد که چگونه وضعیت یک کانتینر را به عنوان یک ایمیج داکر جدید ذخیره کنید.

پس از نصب سرور MariaDB در داخل کانتینر CentOS، اکنون یک کانتینر در حال اجرا از یک ایمیج هستید، اما کانتینر با ایمیج که برای ایجاد آن استفاده کرده اید متفاوت است.

برای ذخیره وضعیت کانتینر به عنوان یک ایمیج جدید، ابتدا از آن خارج شوید:

exit

سپس با استفاده از دستور زیر تغییرات را در یک نمونه ایمیج جدید Docker انجام دهید. سوئیچ -m برای پیام commit است که به شما و دیگران کمک می کند تا بدانید چه تغییراتی ایجاد کرده اید، در حالی که -a برای تعیین نویسنده استفاده می شود.

docker commit -m "What did you do to the image" -a "Author Name" container-id repository/new_image_name

مثلا:

docker commit -m "added mariadb-server" -a "Sunday Ogwu-Chinuwa" 59839a1b7de2 finid/centos-mariadb

پس از تکمیل این عملیات، فهرست کردن ایمیج Docker اکنون در رایانه شما باید ایمیج جدید و همچنین ایمیج قدیمی که از آن مشتق شده است را نشان دهد:

docker images

خروجی باید از این نوع باشد:

Output
     REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
finid/centos-mariadb  latest       23390430ec73    6 seconds ago    424.6 MB
centos         latest       778a53015523    5 weeks ago     196.7 MB
hello-world      latest       94df4f0ce8a4    2 weeks ago     967 B

در مثال بالا، centos-mariadb ایمیج جدیدی است که از ایمیج CentOS موجود از Docker Hub مشتق شده است. تفاوت اندازه نشان دهنده تغییرات ایجاد شده است. و در این مثال تغییر این بود که MariaDB نصب شده بود. بنابراین دفعه بعد که نیاز دارید یک کانتینر را با استفاده از CentOS با سرور MariaDB از پیش نصب شده اجرا کنید، فقط می توانید از ایمیج جدید استفاده کنید. همچنین ممکن است ایمیج از فایل هایی که Dockerfile نامیده می شود ساخته شوند.

مرحله 7 – فهرست کردن کانتینرهای Docker

پس از مدتی استفاده از Docker، کانتینرهای فعال (در حال اجرا) و غیرفعال زیادی در رایانه خود خواهید داشت. برای مشاهده موارد فعال از:

docker ps

خروجی مشابه زیر را خواهید دید:

Output
     CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
     i7c79cc556dd    centos       "/bin/bash"     3 hours ago     Up 3 hours               silly_spence

برای مشاهده همه کانتینرها – فعال و غیرفعال، -aسوئیچ را به آن اضافه کنید:

docker ps -a

برای مشاهده آخرین کانتینری که ایجاد کرده اید، -lسوئیچ را به آن منتقل کنید:

docker ps -l

توقف یک کانتینر در حال اجرا یا فعال به سادگی تایپ کردن است:

docker stop container-id

container-id را می توان در خروجی docker ps دستور یافت.

نتیجه

مطالب Docker بسیار بیشتر از آنچه در این مقاله ارائه شد وجود دارد، اما این مقاله برای شروع کار با آن در CentOS 7 کافی می باشد. مانند بسیاری از پروژه های منبع باز، Docker از یک پایگاه کد در حال توسعه سریع ساخته شده است، که می توانید از سایت منبع آخرین اطلاعات را بررسی نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا